หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
เทศบัญญัติ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลขุนพัดเพ็ง
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธาณสุข(อสม)
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนรางงิ้วงามพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
กกต.สุพรรณบุรี
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงาน "พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง"
  รายละเอียดข่าว :

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

กำหนดการจัดงาน

พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

โดย ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

****************

เวลา  08.30 น.     -  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ

                           พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันที่หน้าอาคารสำนักงานเทศบาล

เวลา  09.00 น.     -  พระสงฆ์ 9 รูป นั่งประจำอาสนะสงฆ์

เวลา  09.30 น.     -  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง ผู้ร่วมพิธียืนตรงทำความเคารพ

                           ประธาน / บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

พิธีกรเชิญ             -  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        -  ประธานสงฆ์ให้ศีล และแขกผู้มีเกียรติ ถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต)

                           ถวายปัจจัย

                        -  ประธานในพิธี และผู้ร่วมงาน กรวดน้ำ รับพร

เวลา  10.00 น.     -  พิธีกรเชิญประธานในพิธี ประจำที่รับการรายงาน

                       -  นายกไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน

                       -  ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้ผู้ที่มีอุปการคุณต่อเทศบาล

                          ในการอุทิศที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์

                       -  ประธานในพิธีกล่าวแสดงความรู้สึก และประกอบพิธีเปิดอาคาร

                           สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

                       -  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

                       -  ประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมอาคารสำนักงานใหม่

เวลา  11.30 น.     -  ประธานในพิธีเดินทางกลับ

เวลา  12.00 น.     -  เชิญแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน รับประทานอาหารร่วมกัน

 

หมายเหตุ - การแต่งกาย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบสีกากี ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพ

   
  [แนบไฟล์] :