พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
     
 
 
โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

 
ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

 
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย100%
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560

 
สืบสานประเพณ๊วันสงกรานต์ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2562

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กีฬาตำบลสระยายโสม
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2562

 
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยความร่วมมือจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 
โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาน 2562
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 
โครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

 
งานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

 
ขุนพัดเพ็งเกมส์ ประจำปี2561
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

 
ขุนพัดเพ็งคัฟประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 
ร่วมกันปลูก"ต้นมะเกลือ" ตามโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2561

 
ทำบุญครบรอบ 11 ปี ยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง"
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561