หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
 


 
 

คำแถลงนโยบาย

การบริหารงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

โดย

นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์

นายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง

ในการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1(ครั้งที่ 1) ประจำปี  2554

วันที่  5  ตุลาคม  2554

*******************************

                   ข้าพเจ้า  นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์  ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง  เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2554  และได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน  พ.ศ. 2554 
                   ดังนั้น  ก่อนเข้ารับหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  ข้าพเจ้าขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  เพื่อทราบโดยทั่วกัน  มีดังต่อไปนี้

 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1.1  สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า/น้ำประปาใช้  โดยการขอขยายเขตเทศบาลฯ จะสนับสนุนให้ร้อยละ  50  ของงบประมาณที่การไฟฟ้า / ประปาเป็นผู้ประเมิน
     1.2  ปรับปรุงทางสาธารณะที่เป็นถนนดินพัฒนาเป็นถนนลูกรัง  ถนนลูกรังพัฒนาเป็นถนนหินคลุก  ส่วนถนนลาดยางและถนนคอนกรีต  จะจัดสรรงบประมาณดำเนินการพร้อมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหนือขึ้นไป
      1.3  ปรับปรุงขุดลอกคลองคูคลองให้น้ำไหลสะดวกและขุดคูกั้นคันดินให้กับเขต น้ำท่วมโดยเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
      1.4  เปิดเส้นทางลัดระหว่างหมู่ 1,2,7,8,9  ให้สามารถเดินทางมาที่ทำการเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งได้สะดวก  ด้วยการบริจาคที่ดิน  จำนวน  11 แปลงที่มอบมาให้แล้ว

                                  2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ

      2.1  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย  เช่น กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งและกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ ให้มีรายได้เพิ่มพร้อมทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่ประชาชน
      2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  โดยการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักการ
      2.3  จัดให้มีการประชาคมท้องถิ่นโดยขอถามความเห็นชอบจากประชาชนเพื่อให้มีการสร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่าทำการค้าขายริมถนนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง   และเปิดให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ในตำบลออกมาจำหน่าย  เทศบาลฯ ทำงานแบบไม่หวัง   ผลกำไร  แต่จะเป็นการนำความเจริญให้กับเทศบาลฯ  และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

      2.4  จัดตั้งศูนย์รับจำนำผ้าห่มพื้นบ้าน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน  ได้ตั้งกลุ่มอาชีพเย็บผ้าห่ม  เทศบาลฯ จะช่วยในด้านการตลาด
      2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้นำอาชีพต่าง ๆ ผู้นำองค์กร / ชุมชน / กลุ่มสตรีแม่บ้านและอื่น ๆ ได้มีการพัฒนาตนเอง  โดยมีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพื่อเปิดโลกทัศน์  แล้วนำความรู้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาอาชีพและท้องถิ่น
      2.6  สนับสนุนให้มีโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและส่งเสริมการรวมกลุ่มบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์  เพื่อผลักดันให้เป็นโรงผลิตกระแสไฟฟ้าต้นแบบ

                         3.นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน

     3.1  จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทุกคน
     3.2  รณรงค์ให้ประชาชนได้ ลด ละ เลิก อบายมุข เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     3.3  จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ  ฟื้นฟู  ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่
     3.4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน  โดยการจัดทำโครงการพัฒนาสังคมต่าง ๆ
     3.5  ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างความรัก  ความอบอุ่น  ความเข้าใจของคนใน ครอบครัว  โดยการจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     3.6  ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     3.7  ส่งเสริมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในอนาคต
     3.8  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความเข้มแข็งและชำนาญการ  เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชน  และเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาล  ฝ่ายปกครอง  และเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ในด้านการบริการและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     3.9  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานีตำรวจภูธรสระยายโสม  ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

4.นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

     4.1  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ซึมซับ   สืบทอดวัฒนธรรม
     4.2  สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณสำนักงานเทศบาล และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ทัดเทียมกับสถานการศึกษาของภาคเอกชน  จนทำให้เด็กเราสามารถรู้ภาษา อังกฤษได้
    4.3  ส่งเสริม / อุดหนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งทั้ง 4  โรงเรียน  ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
    4.4  ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  ให้เด็กทุกคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษา
    4.5  ให้เด็กที่เรียนภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งได้รับอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมอย่างเพียงพอ
    4.6  ร่วมกับ กศน. อำเภอและกศน.ตำบลจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ 
    4.7  ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่น รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์
    4.8  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(วิทยาเขตสระยายโสม) ตามบทบาทและหน้าที่

5.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    5.1  สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลในระดับท้องถิ่น  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง  2  แห่ง
    5.2  ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมที่จะให้บริการช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขได้เต็มที่  และเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือราษฎร
     5.3  ส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็ก5.4  ส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุขและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อใ
ห้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

6. นโยบายด้านการกีฬา

    6.1  จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมกีฬาพื้นบ้าน  เช่น กีฬาต้านยาเสพติด           12  สิงหา มหาราชินี  ซึ่งมีการจัดร่วมกับเทศบาลตำบลสระยายโสมทุกปี
    6.2  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน  สามารถเล่นกีฬาตามความสนใจ  จัดให้มีการแข่งขันในระดับตั้งแต่ท้องถิ่น  จนถึงระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพ
    6.3  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน  ชุมชนและโรงเรียน  เพื่อให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีอุปกรณ์กีฬาและเล่นกีฬาตามความสนใจ6.4  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของเยาวชนที่สนใจ  (การฝึกสอนหรือเพิ่มพูนเทคนิค)

 7.นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

    7.1  ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
    7.2  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกภาคส่วนของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองภาคประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่น
    7.3  สนับสนุนและการอำนวยความเป็นธรรมของสังคม
    7.4  สนับสนุนและอำนวยการงานสำนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น  การปรับปรุงต่อเติมการจัดหาครุภัณฑ์   ที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น
    7.5  สนับสนุนบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ  เข้ารับการศึกษา  การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
    7.6  จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง
    7.7  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานให้สวยงามเหมาะสม  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  พร้อมจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สนามกีฬา  สวนสาธารณะตามความเหมาะสมของพื้นที่
    7.8  จัดสำนักงานเทศบาลให้เป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับอย่างพอเพียง
    7.9  ส่งเสริมคณะกรรมการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองได้ภายในชุมชน
    7.10  สนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล  กระทรวง กรม  จังหวัด และอำเภอ  ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
จากนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดรวม7  ด้าน  45  ประเด็นนี้  จะไม่บังเกิดผลเป็นรูปธรรมได้  ถ้าหากขาดซึ่งความร่วมมือ  ร่วมใจของสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน  ในอันที่จะร่วมกันคิด  ร่วมกันทำอย่างสร้างสรรค์   เพื่อให้ผลิตออกมาเป็นผลงานและผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  โดยถ้วนทั่วกันขอขอบคุณ

                                                                                                ไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์

                                                                                        นายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง

                                                                                                  5  ตุลาคม  2554