หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 
   
   
   
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 
   
   
   
 
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562  
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานมหกรรม ไม้มีค่า คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน  
ขอเชิญร่วมงานมหกรรม ไม้มีค่า คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน

 
   
   
   
 
การปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ  
การปรับปรุงโครงสร้างหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ

 
   
   
   
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2 สุพรรณบุรีรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรการเตรียมฝึกเข้าทำงาน  
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2 สุพรรณบุรีรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ ในหลักสูตรการเตรียมฝึกเข้าทำงาน

 
   
   
   
 
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ .อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ .อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 
   
   
   
 
ขอความร่วมมือประชาชนลงคะแนนเสียงโหวต”โครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ ITU”  
ขอความร่วมมือประชาชนลงคะแนนเสียงโหวต”โครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Prizes 2019 ของ ITU”

 
   
   
   
 
รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก  
รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง การกำกับดูแลผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทท่าข้าว  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง การกำกับดูแลผู้ประกอบการค้าข้าวประเภทท่าข้าว

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

 
   
   
   
 
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง 2561  
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในวันลอยกระทง 2561

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับ อปท. ปีงบ 2561 ผ่านระบบITA  
ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับ อปท. ปีงบ 2561 ผ่านระบบITA

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ศพไร้ญาติ  
ประชาสัมพันธ์ศพไร้ญาติ

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย