หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครบุคคลฝึกอบรมอาชีพ
  รายละเอียดข่าว :

              ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จะดำเนินการเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้แก่บุคคลทั่วไปและผู้มีประสบการณ์ ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ระยะเวลาการฝึก     18 - 30 ชั่วโมง รวมจำนวนทั้งสิน 8 สาขา ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังนี้

             1. การขับรถยนต์ส่วนบุคคล 30 ชม. (รุ่นที่1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พ.ย. 2560

                 การขับรถยนต์ส่วนบุคคล 30 ชม. (รุ่นที่2)    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2560

                 การขับรถยนต์ส่วนบุคคล 30 ชม. (รุ่นที่3)   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ม.ค. 2561

            2. การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 18ชม.             

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 17 พ.ย. 2560

            3. เทคนิคการบริการเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 18 ชม.

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2560

            4. เทคนิคการถนอมอาหาร 18 ช.ม.            รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2560

            5. ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการขาย 18 ชม. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2560

            6. การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการปรับแต่งรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 18 ชม.

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561

            7.  การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 18 ชม.

                 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561

            8. เทคนิคการเตรียมพื้นและการพ่นสีรถยนต์  18 ชม. (รุ่นที่1)

                  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2561

                เทคนิคการเตรียมพื้นและการพ่นสีรถยนต์  18 ชม. (รุ่นที่2)

                   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561

            9. เทคนิคการเตรียมพื้นและการพ่นสีรถยนต์  18 ชม. (รุ่นที่2)

                   รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

          1. สำเนาวุฒิการศึกษา                       จำนวน 1 ฉบับ

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน 1 ฉบับ

          3. สำเนาเอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ

สมัครได้ที่ ฝ่ายช่างยนต์ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี  หมู่ 4 บ้านหนองตาลกาบ ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ 0 3596 9917-19 ต่อ 242

 

   
  [แนบไฟล์] :