หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียดข่าว :

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เปิดรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561  เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ มกราคม – พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

 คุณสมบัติผู้ยื่นขอรับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังต่อไปนี้

-         ผู้สูงอายุต้องอายุ 59 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเกิดก่อน 1 ตุลาคม 2502

-         ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จะต้องไม่เป็นผู้รับสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น

หลักฐานประกอบการยื่นขอรับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-         บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-         ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

-         สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พร้อมถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ชุด

กรณีผู้สูงอายุ ไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับการลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนได้

   
  [แนบไฟล์] :