พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : การจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
  รายละเอียดข่าว :

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ด้วยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก  เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผ็พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนประจำปี  2561  โดยมีประเด็นสรุปได้ดังนี้ 

          คุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์

1.       เป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

2.       ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจาก กปถ. หรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า 5 ปี

3.       ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า 3 ปี

4.       อุปกรณ์จัดสรรได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น

ระยะเวลาในการยื่นคำขอ  ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม  2561 โดยผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ให้ยื่นคำขอได้ทีสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ  โทร 1584 ค่ะ

         

   
  [แนบไฟล์] :