พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง หลอกลวงและแอบอ้างพระบรมเดชานุภาพ
  รายละเอียดข่าว : ด้วยสำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี  ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการ กรณี  นางสาวมณภัสสรณ์  เสถียรบุตร  กับพวก  จากจังหวัดยะลา  มีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับหนี้สิน  โดยผู้ร้องกับพวกอ้างว่า  คุณน้าหลุย  เป็นผู้ประสานกับส่วนกลางโดยตรง  และมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นประธานในการดำเนินงาน  จึงกู้ยืมเงินมาลงทุน  แต่ไม่ได้รับเงินตอบแทนตามที่ได้มีการชักชวนไว้  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นแล้วว่า  การขอพระราชทานความช่วยเหลือดังกล่าว  มีการกล่าวอ้างพระบรมศานุวงศ์  เพื่อให้ผู้ร้องหลงเชื่อลงทุน  ซึ่งมีลักษณะหลอกลวงและแอบอ้าง    พระบรมเดชานุภาพ  อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลขุนพัดเพ็ง    ได้รับทราบโดยทั่วกัน   หากท่านพบเห็นการกระทำดังกล่าว  โปรดอย่าหลงเชื่อ  หรือแจ้งเหตุได้ที่ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งค่ะ
   
  [แนบไฟล์] :