หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

 

นางสาวพัสตร์สิตา ไกรเตชสังข์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศิริพร  โพธิ์ศรีทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสันติ  พัฒน์พันธุ์

นักสันทนาการชำนาญการ

 

นางสาวชุตินันท์ กุมุทสุทธิกุล

จ้างเหมา

กองการศึกษา
           เป็นส่วนที่มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน งานการศึกษาปฐมวัย งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจการศาสนา และงานส่งเสริมประเพณีศิลปะวัฒนธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตและชุมชน และอนาคตของเด็กและเยาวชนไทย รวมถีงประชาชนทุกคน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนทำให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และความสมานฉันท์ ดังเช่น กิจกรรมด้านการกีฬา กิจกรรมประเพณีศาสนา และวัฒนธรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมาอย่างมีคุณค่า และน่าอนุรักษ์ยิ่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง

 

           นางสาวอรวรรณ  สีน้ำเงิน

             ผู้ดูแลเด็ก

                                                                       

นางสาวนัฎฐริณี  สีบานเย็น

                                                                          

ผู้ดูแลเด็ก

                                                                    นางสาวนันธพร   ดาวล้อม

                                                             ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

                                                                        
                                                                   

                                                                   นายสุเมธ    ทรัพย์ประเสริฐ

                                                           คนงานทั่วไป  

 

 

นางสาวนิลุบล  สำราญมาก

จ้างเหมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง

มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1.ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
2.ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
3.มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
4.รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
5.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
6.สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
7.สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว