หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

ความเป็นมาของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
         

                     เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งเมื่อขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2550 ได้เปลี่ยนแปลงฐานะและเปลี่ยนชื่อจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลสระยายโสม" เป็น "เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง" สืบเนื่องมาจากตำบลสระยายโสมมีเทศบาล 2 แห่ง และชื่อของเทศบาลต้องไม่ซ้ำกัน จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชื่อเทศบาลแห่งนี้เป็น เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จากตำนานเล่าขานสืบต่อกันมา "ขุนพัดเพ็ง" เป็นชาวกรุงเทพมหานคร (ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5) ได้เดินทางล่องเรือมาพร้อมกับบุตรสาวชื่อว่า "โสม" จนถึงท้องที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ตั้งหลักปักฐาน ณ ท้องที่แห่งนี้ ต่อมาขุนพัดเพ็งเห็นว่าควรที่จะขุดสระน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง จึงประกาศหาชายใดที่รับอาสาขุดสระน้ำจะยกบุตรสาวให้เป็นภรรยา แต่ก็ไม่มีผู้ใดอาสา ขุนพัดเพ็งและบุตรสาวจึงต้องขุดสระด้วยตนเอง ต่อมาชาวบ้านและคนที่สัญจรไปมา ก็ได้อาศัยน้ำที่สระแห่งนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคเรื่อยมา จนได้รับการขนานนามสระแห่งนี้ว่า "สระยายโสม" และจากคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าว ต่อมามีการตรากฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นชื่อสระยายโสม จึงได้รับการจัดตั้งเป็นชื่อของตำบลว่า "ตำบลสระยายโสม" ขุนพัดเพ็งก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันคนแรกของตำบล และชื่อของตำบลสระยายโสมก็ปรากฏสู่สาธารณชนตั้งแต่นั้นมาตราบจนถึงปัจจุบัน

                    เหตุผลสำคัญที่นำเอาชื่อขุึนพัดเพ็งมาเป็นชื่อเทศบาล ก็เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุคคลที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนในอดีตกาล และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังในการรำลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลและพร้อมที่จะร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติสืบต่อไป