หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองตัน - เขาชานหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลสระยายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 165
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 602
3 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 617
4 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 607
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-2608 สุพรรณบุรี 827
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี 826
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม 828
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 908
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 คน 917
10 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 920
11 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง จำนวน 1 คน 921
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 914
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน 909
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนสวน จำนวน 1 คน 912
15 ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 คน 906
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 907
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูลออกจากรางระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 7 965
18 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 983
19 ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 993
20 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 983