พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 15 ป้าย 0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนน (โซล่าเซลล์) ขนาด 60 w พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 45 ชุด 0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 5 รายการ 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 1 รายการ 0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ 0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,712 ตัว 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินปรับระดับสนามฟุตบอลเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง 0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลสระยายโสม 0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ประเภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าวัสดุในการให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 6 รายการ 0
10 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด 0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 75 คน 0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย 0
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลสระยายโสม 0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขยายถนนยกระดับทางขึ้น - ลง ชุมชนขันพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลสระยายโสม 1
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด 0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด 1
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย 0