หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย100%
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560

 
ขุนพัดเพ็งคัฟประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 
ขุนพัดเพ็งเกมส์ ประจำปี2561
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561

 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(2561-2564)
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
พิธีมอบใบประกาศโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ครูแด)
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 
สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีมอบรถเข็นนั่ง(วีลแชร์)แก่ผู้พิการจำนวน 5 คัน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอญู่หัว ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560

 
ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

 
โครงการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอญู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560

 
การเลือกตั้งประธาน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทต.ขุนพัดเพ็ง ปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2560

 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน Right to Play
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560

 
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560