หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

 
โครงการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ครั้งที่5
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

 
โครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

 
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย100%
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560

 
ขุนพัดเพ็งคัฟประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 
ขุนพัดเพ็งเกมส์ ประจำปี2561
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561

 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(2561-2564)
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
พิธีมอบใบประกาศโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ครูแด)
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 
สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีมอบรถเข็นนั่ง(วีลแชร์)แก่ผู้พิการจำนวน 5 คัน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอญู่หัว ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560

 
ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560