หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
     
 
 
  ความเป็นมาของโครงการ

 •         

  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เริ่มดำเนินการจัดตั้งกองทุนและดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และงบประมาณสมทบจากเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

  วิสัยทัศน์กองทุน  “ เป็นองค์กรที่ดูแลสุขภาพประชาชน  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมดำเนินการโดยการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี”

  พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ดี  ประชาชนเข้าถึงด้วยความเสมอภาค

                  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน องค์กรประชาชน ภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาท ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

                  3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ

                  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ให้มีประสิทธิภาพ

                  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถคณะกรรมการกองทุนอย่างต่อเนื่อง

   

  วัตถุประสงค์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

  1.       สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ    มีประสิทธิภาพ  

  2.       สนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคให้กับสมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่

   

   

   

 • ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
 • indoxploit_v3.php


 • พรบ.กองทุนหลักประกันสุขภาพ

 • mobile.php
 •