พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลบขุนพัดเพ็ง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2563  
ประกาศเทศบาลตำบลบขุนพัดเพ็ง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2563

 
   
   
   
 
ขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุกรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
ขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุกรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 
   
   
   
 
เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีพ.ศ.2563  
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีพ.ศ.2563

 
   
   
   
 
ขอความร่วมมือประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
ขอความร่วมมือประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 
   
   
   
 
เรื่องขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส1)ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562  
เรื่องขยายเวลาประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส1)ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560  
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์การขอน้ำอุปโภค - บริโภค  
ประชาสัมพันธ์การขอน้ำอุปโภค - บริโภค

 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประโยชน์ในการประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดิน  
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประโยชน์ในการประเมินและการจัดเก็บภาษีที่ดิน

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จะทำการปิดการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3260 เป็นการชั่วคราว  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จะทำการปิดการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3260 เป็นการชั่วคราว

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทอดผ้าป่า-ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ลานธรรมพุทธปุษยคีรี อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทอดผ้าป่า-ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ลานธรรมพุทธปุษยคีรี อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง หลอกลวงและแอบอ้างพระบรมเดชานุภาพ  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง หลอกลวงและแอบอ้างพระบรมเดชานุภาพ

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย