พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จะทำการปิดการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3260 เป็นการชั่วคราว  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 จะทำการปิดการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข 3260 เป็นการชั่วคราว

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทอดผ้าป่า-ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ลานธรรมพุทธปุษยคีรี อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทอดผ้าป่า-ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ลานธรรมพุทธปุษยคีรี อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง หลอกลวงและแอบอ้างพระบรมเดชานุภาพ  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง หลอกลวงและแอบอ้างพระบรมเดชานุภาพ

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง ซ่อมผิวคอนกรีตทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) อู่ทอง – ตลุงเหนือ  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง ซ่อมผิวคอนกรีตทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) อู่ทอง – ตลุงเหนือ

 
   
   
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

 
   
   
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ประกาศเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

 
   
   
   
 
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรรให้ปลัดปฎิบัติราชการแทน  
การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรรให้ปลัดปฎิบัติราชการแทน

 
   
   
   
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 
   
   
   
 
เปิดตัว App “ฟาร์ม D” ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิตอล  
เปิดตัว App “ฟาร์ม D” ตัวช่วยออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิตอล

 
   
   
   
 
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง สังกัดเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

 
   
   
   
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย