พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ทต.ขุนพัดเพ็งได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภออู่ทองมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอย
  รายละเอียดข่าว :

         ทต.ขุนพัดเพ็งได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภออู่ทอง  มีประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำอุปโภคสกปรกและมีกลิ่นเหม็น ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยเนื่องจากกรณี ที่มีผู้นำขยะมูลฝอยไปทิ้งบริเวณริมทางลูกรังเลียบคลองชลประทานสายบ่อปั้น-สระยายโสม ช่วงหน้าบ้านนายจรูญ กาญจนวสิต บ้านเลขที่ 111 หมู่ 8 ตำบลสระยายโสม ซึ่งไกล้กับบ้านนายชาญวุฒิ ทรัพย์ส่งเสริม (รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนพัดเพ็ง) ทำให้ขยะดังกล่าวไหลลงคลอง นำในคลองจึงเสียและมีกลิ่นเหม็น

         จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณที่มีผู้นำขยะมูลฝอยไปทิ้งนั้น พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ส่วนบุคคล และมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ ส่งผลให้ผู้อยู่บริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อน เทศบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลขุนพัดเพ็ง ในการช่วยสอดส่องดูแล ไม่ให้มีการนำขยะมูลฝอยมาทิ้งบริเวณดังกล่าว รวมถึงพื้นที่สาธารณะอื่นๆ

         ทั้งนี้ตามพระราชบัญญํติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (แบบที่ 2) พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ  ถือเป็นความผิดตามกฎหมายจะมีโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

         เทศบาลขุนพัดเพ็ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน และขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                                                                    ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                              กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                     เทศบาลขุนพัดเพ็ง

   
  [แนบไฟล์] :