พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ
  รายละเอียดข่าว :

                                 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ

          ด้วยรัฐบาลได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย โดยเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  สำหรับการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ จะเป็นศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ ในระหว่างวันที่ 10–30 พฤศจิกายน 2560 ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.  โดยผู้จะลงทะเบียนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย และมารับแบบคำขอลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอู่ทองเพื่อบันทึกข้อมูล

 โดยประเภทของตลาดประชารัฐ มีทั้งหมด 9 ประเภท ได้แก่

               1.ตลาดประชารัฐ Green Market ดำเนินการโดยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ขยายพื้นที่ตลาด 3 แห่งคือ ตลาดตลิ่งชัน ตลาดบางคล้า ฉะเชิงเทรา และตลาดลำพูน เป้าหมายเพื่อเพิ่มผู้ประกอบการรายใหม่ เกษตรกรและอาหารปลอดภัย

               2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดำเนินการโดยพัฒนาการอำเภออู่ทอง โดยจะมีการเพิ่มจำนวนวันที่ขาย และจำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเกษตร สินค้าชุมชนOTOP หาบเร่ แผงลอย คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  กลุ่มเกษตร กลุ่มเครือข่ายOTOP ร้านอาหาร หาบเร่แผงลอย โดยผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในพื้นที่/มีฐานะยากจน

               3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

               4.ตลาดประชารัฐกทม.คืนความสุข ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย ที่เดือดร้อนไม่มีพื้นที่ค้าขาย

               5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด จัดพื้นที่ขายสินค้าเกษตรที่ล้นตลาด สินค้าเด่นของจังหวัด เพื่อระบายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร ที่ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่ท่องเที่ยว หรือพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพ

               6.ตลาดประชารัฐ Modern Trade ดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย) จำกัดและจังหวัด ร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินค้าทั้งแบบถาวรหรือเป็นครั้งคราว

               7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยบริเวณหน้าธนาคารธ.ก.ส. ซึ่งจะมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เป็นเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย เข้ามาค้าขาย

               8.ตลาดประชารัฐต้องชม  ดำเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์ โดยจะเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมทางการสร้างแบรนด์ ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ในตลาดเดิมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เพิ่มรายได้แก่ชุมชน ครอบคลุม 76 จังหวัด และจะมีผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 3,080 ราย

               9.ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรม สร้างแบรนด์ จัดแสดงประเพณีวัฒนธรรม

   
  [แนบไฟล์] :