พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาอ้อยก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะจำทำให้สายเคเบิลใยนำแก้วได้รรับความเสียหาย
  รายละเอียดข่าว :

 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ผลกระทบการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวใต้แนวสายสื่อสาร

ด้วยบริษัท ทีโอที จำกัด  ได้รับมอบหมายจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งและขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศ ให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามนโยบายที่สำคัญของภาครัฐ โดยในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนั้น  ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wifi) หนึ่งจุดต่อหนึ่งหมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และจะเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งตอนนี้บริษัทได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนในพื้นที่บางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัท จึงขอความร่วมมือประชาชนหยุดเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพราะจะทำให้สายเคเบิลใยแก้วนำแสงได้รับความเสียหาย การใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องหยุดระงับชั่วคราวจนกว่าจะนำสายไปเปลี่ยนทดแทนของเดิม 

จึงเรียนมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่า ทรัพย์สินดังกล่าวนั้น เป็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทางบริษัททีโอทีจำเป็นต้องแจ้งความร้องทุกข์ เรียกร้องค่าเสียหาย กับผู้ที่กระทำทรัพย์สินให้เสียหาย ประกอบการเบิกจ่ายสายใยแก้วใหม่ค่ะ

 

   
  [แนบไฟล์] :