พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
  รายละเอียดข่าว :

                   ด้วย  ขณะนี้ถึงกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  และใบอนุญาตต่างๆ      ในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประจำปี พ.ศ. 2561  ดังนี้

1.      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     (ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมทั้งยื่นภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์

                              และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากที่ได้รับแจ้งการ

                               ประเมิน)

2. ภาษีป้าย                      (ยื่นแบบแสดงรายการพร้อมทั้งยื่นภาษีภายในเดือนมีนาคม และชำระภาษีภายในวันที่ยื่นแบบ หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน)

3. ภาษีบำรุงท้องที่                (ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีภายในเดือนมกราคม และ  ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน)

เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  จึงขอแจ้งมายังท่านผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีดังกล่าว    ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  ภายในกำหนด    ในวันและเวลาราชการค่ะ

  โดยที่พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.. 2508  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 มาตรา 24 , 29 และมาตรา 34 กำหนดให้เจ้าของที่ดิน  ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าพนักงานประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ นั้น

                   เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งจึงขอให้ผู้มีที่ดินในเขตยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม 2561 และชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเดือนเมษายน 2561 โดยเจ้าของที่ดินหรือผู้ทำการแทนต้องเตรียมเอกสารดังนี้

                   1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                   2.สำเนาทะเบียนบ้าน

                   3.สำเนาเอกสารที่ดิน

 

   
  [แนบไฟล์] :