พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาติ
  รายละเอียดข่าว :

สำนักงานสรรพามิตพื้นที่สุพรรณบุรี สาขาเมืองสุพรรณบุรี ขอประชาสัมพันธ์ ให้ร้านค้าจำหน่ายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ที่จะมาติดต่อขอรับใบอนุญาตกับสำนักงานสรรพสามิตสุพรรณบุรี สาขาเมืองสุพพณบุรี ทุกรายให้จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีภาพถ่ายเจ้าของบัตร

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ที่จะขออนุญาตหรือเอกสารของทางราชการที่แสดงสิทธิในบริเวณสถานที่ที่จะขออนุญาต

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน(กรณ๊นิติบุคคล)

4. กรณีเป็นสถานที่เช่า ต้องมีสำเนาสัญญาเช่าและหนังสือแสดงความยินยิมให้ใช้สถานที่ขาย ของผู้ให้เช่า

5. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)ถ้ามี

6. กรณ๊ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ 10 บาท

   
  [แนบไฟล์] :