พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : รับสมัครนักเรียนศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88
  รายละเอียดข่าว :

           ด้วยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 88 รับสมัครนักเรียน ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2561 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดยมีแผนกที่เปิดการฝึกอบรมฯจำนวน 31 แผนก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีฐานะยากจน รายได้น้อย และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านศิลปหัตถกรรม นำความรู้และทักษะนั้นไปประกอบวิชาชีพ เป็นการสืบทอดศิลปหัตถกรรมไทย

                            รายชื่อแผนกที่เปิดการฝึกอบรม

1. แผนกเครื่องเรือนไม้                                       17. แผนกผักตบชวา

2. แผนกช่างโลหะ                                            18. แผนกเขียนลายไทย

3. แผนกเป่าแก้ว                                             19. แผนกทอผ้าลายตีนจก

4. แผนกช่างสีและชักเงา                                     20. แผนกสอดย่านลิเภา

5. แผนกเครื่องเคลือบดินเผา                                 21. แผนกปั้นดอกไม้ขนมปัง

6. แผนกเครื่องหนัง                                           22. แผนกโภชนาการ

7. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า                                        23. แผนกบ้านทรงไทย

8. แผนกศิลปประดิษฐ์                                         24. แผนกทอผ้าไหม

9. แผนกไม้ไผ่ลายขิด                                         25. แผนกผ้าบาติก

10. แผนกประดิษฐ์หัวโขน                                     26. แผนกจิตรกรรมประยุกต์

11. แผนกปักผ้า                                               27. แผนกแกะสลักไม้

12. แผนกช่างยนต์                                             28. แผนกเจียระไนพลอย

13. แผนกปั้นตุ๊กตาชาววัง                                      29. แผนกช่างภาพกระจกสี

14. แผนกเขียนภาพสีน้ำมัน                                    30. แผนกช่างฝังมุก

15. แผนกเครื่องเรือนหวาย                                      31. แผนกบรรจุภัณฑ์

16. แผนกประติมากรรม

   
  [แนบไฟล์] :