พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
  รายละเอียดข่าว :

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง

        จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบปัญหาภัยขาดแคลนน้ำตั้งแต่เดือน มกราคม ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของ จ.สุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นท้องกระทะ ช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมนาน พอถึงช่วงแล้งจะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก แม้จะมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยนำแนวทางการแก้ไขที่ปีที่ผ่านมาปรับใช้    ในปีนี้  แต่ยังไม่ถึงขั้นขาดแคลนน้ำเพื่อการบริโภค และปีนี้ค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากปริมาณน้ำ ในเขื่อนต่าง ๆ มีปริมาณไม่มาก ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีแม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำคลองมะขามเฒ่า  ซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา แต่ขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยาปล่อยน้ำ           ในปริมาณน้อยมาก ต่างจากปีที่ผ่านมา อาจจะทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว 

                   เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง   อันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์   นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขภัยแล้งเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  ใคร่ขอความร่วมมือทุกท่าน  ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกัน  โดยการจัดเตรียม ภาชนะกักเก็บน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ยามจำเป็น    รวมทั้งปรับปรุงแหล่งน้ำสำรอง ประจำบ้านเรือน  และพื้นที่ทางการเกษตร  หากประชาชน             ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่  กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  หรือแจ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ที่  เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง หมายเลขโทรศัพท์ 035-446510 - 11 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถป้องกันภัยบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือต่อไป

                                                                               

                                                                           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                                                         สำนักปลัดเทศบาล

                                                                                 มกราคม 2562
   
  [แนบไฟล์] :