พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
  รายละเอียดข่าว :

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย  วาตภัย  และดินถล่ม

 

ด้วย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปี เป็นช่วงฤดูฝนหรือฤดูมรสุมของประเทศไทย

จึงมีฝนตกมากกว่าช่วงฤดูกาลอื่น  อาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก   น้ำท่วมฉับพลัน   วาตภัย  และดินถล่ม

ในพื้นที่  อำเภออู่ทอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆ ซึ่งหากเกิดภัยขึ้นอาจสร้างความสูญเสียทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน  และพื้นที่ทางการเกษตร  ของประชาชนได้

                    ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

ภัยพิบัติ   เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  จึงจัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม  ในปี 2558  ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม  อันอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

                          นายไพศาล  ว่องไวกลยุทธ์  นายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม  เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  ใคร่ขอความร่วมมือทุกท่าน  ให้เตรียมความพร้อมในการป้องกันสถานการณ์ดังกล่าว   โดยร่วมมือกันดูแลรักษา คู คลอง  ทางระบายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำประจำหมู่บ้าน หากพบเห็นทางน้ำสาธารณะมีการอุดตัน  มีสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล  หรือตื้นเขิน  สามารถแจ้งได้ที่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  สมาชิกสภาเทศบาล   หรือหากเกิดสถานการณ์จากภัยพิบัติฉุกเฉินดังกล่าว  ให้แจ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม  เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  หมายเลขโทรศัพท์ 035-446510-11  ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถป้องกันภัย บรรเทาความเดือดร้อน  และให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

                                                                งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                                                                         สำนักปลัดเทศบาล
   
  [แนบไฟล์] :