หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
  รายละเอียดข่าว :

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ประจำปี 2559

            เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งได้จัด “โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 12  เมษายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 17.30 น. ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดหนองยายทรัพย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าประเพณีไทย ร่วมกันเสริมสร้างสัมพันธภาพของสถานบันครอบครัว ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดความสมานฉันท์โดยการร่วมกันอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษและบุพการี เป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง ซึ่งถือเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานอย่างยิ่ง

                ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม อาทิ การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ พิธีสรงน้ำพระ พิธีแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรคุณยายชับ สืบนาค อายุ 100 ปี และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ดังนั้น เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งจึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ที่ทางเทศบาลได้จัดขึ้นตามวันและเวลาดังกล่าว

   
  [แนบไฟล์] :
     
    - ป้ายโครงการประเพณีสงกรานต์ ปี 2559 ขนาด 2 x 3 เมตร.jpg