พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
  หัวข้อข่าว : ประกาศให้มาแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
  รายละเอียดข่าว : เรื่อง ประกาศให้มาแสดงตนเพื่องลงบัญชีทหารกองเกิน ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย เกิดปีมะโรง พุทธศักราช 2543 ซึ่งมีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารอยู่ในท้องที่อำเภออู่ทอง ต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาทหารอยู่ ภายในพุทธศักราช 2560 ซึ่งหากเกินกำหนดนั้นไปแล้ว จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยขอให้ผู้่ที่อยู่ในกำหนด สามารถมาแสดงตนเพื่อขอลงบัญชีทหารกองเกินได้ ณ หน่วยสัสดีอำเภออู่ทอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในเวลาราชการทุกวัน โดยนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านของตนเอง ของบิดา และของมารดา(ตัวจริง) 3. สูติบัตรตัวจริงถ้ามี
   
  [แนบไฟล์] :
     
    - แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ทต.ขุนพัดเพ็ง.doc
    - พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของราชการพ.ศ.2540.pdf