หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

1.5 สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

          เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เป็นหน่วยบริหารราชการท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคกลาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทองไปทางทิศใต้ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข 321 ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 32.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,325 ไร่ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน และองค์การบริหารส่วนตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ 

ติดต่อกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
และองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

เทศบาลตำบลบ้านดอน และองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก 

ติดต่อกับ

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สภาพทางภูมิศาสตร์
          ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง เป็นที่ราบ อยู่ทางทิศตะวันตก ประมาณร้อยละ 80 และอีกประมาณร้อยละ 20 เป็นที่ราบลุ่มซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ คลองส่งน้ำชลประทาน ช่วยในการทำเกษตรกรรม
                                                             
เขตการปกครอง 
          เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง แบ่งเขตการปกครองตามลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 10 หมู่บ้าน / 13 ชุมชน ดังนี้                               
                  หมู่ที่ 1    บ้านดอนเขว้า  - ชุมชนรางงิ้วงามพัฒนา
                  หมู่ที่ 2    บ้านบ่อปั้น - ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
                  หมู่ที่ 3    บ้านสระยายโสม - ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี
                  หมู่ที่ 4    บ้านโซ่ง - ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
                  หมู่ที่ 5    บ้านโป่ง - ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา (ทิศตะวันตก)
                                                            - ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา (ทิศตะวันออก)
                  หมู่ที่ 6    บ้านคลองตัน - ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ทิศตะวันออก)
                                                                    - ชุมชนคลองตันสามัคคี (ทิศตะวันตก)
                  หมู่ที่ 7    บ้านหนองยายทรัพย์ - ชุมชนอยู่ดีมีสุข (ทิศเหนือ)
                                                                               - ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้า (ทิศใต้)
                  หมู่ที่ 8    บ้านหนองแกเจริญ - ชุมชนเจริญสุข
                  หมู่ที่ 9    บ้านรางยาว - ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
                  หมู่ที่ 10   บ้านบ่อคู่ - ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
ประชากร
          จากหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ณ เดือนมกราคม2559 ของสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ปรากฏข้อมูลจำนวนประชากร/ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ดังนี้
                 (1)  จำนวนประชากรรวม     5,514 คน
                 (2)  จำนวนหลังคาเรือนรวม  1,651  คน
                       แยกเป็น  เพศชาย   2,759 คน
                       แยกเป็น  เพศหญิง  2,755 คน
                 (3)   ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 184.24 คน/ตารางกิโลเมตร   
                 (4)   ความหนาแน่นของครัวเรือน 50.77 ครัวเรือน/ตารางกิโลเมตร
                 (5)   จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขึ้นไป)  จำนวน 5,176 คน
                        เพศชาย   2,064  คน
                        เพศหญิง  2,112  คน

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

หมู่ที่

หมู่บ้าน

พื้นที่   (ตร.กม.)

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ความหนาแน่นของประชากร/ตร.กม.

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านดอนเขว้า

4.14

115

230

219

449

104.59

2

บ้านบ่อปั้น

2.61

126

163

173

336

127.97

3

บ้านสระยายโสม (นอกเขตเทศบาล)

3.08

106

99

81

185

59.09

4

บ้านโซ่ง (นอกเขตเทศบาล)

2.21

69

61

59

120

52.49

5

บ้านโป่ง

2.11

244

511

478

989

474.41

6

บ้านคลองตัน

4.57

308

517

553

1,070

236.76

7

บ้านหนองยายทรัพย์

2.48

262

525

518

1,043

412.50

8

บ้านหนองแกเจริญ

4.19

122

202

200

402

96.90

9

บ้านรางยาว

4.06

89

162

163

325

83.50

10

บ้านบ่อคู่

3.07

160

276

302

578

184.69

รวม

32.52

1,601

2,759 2,755

5,514

184.24

สภาพทางเศรษฐกิจ       
          โครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยในพื้นที่ดอน เกษตรกรใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยน้ำตาล ทำสวน ส่วนพื้นที่ลุ่มเกษตรกรใช้ปลูกข้าว
ด้านปศุสัตว์
          ประชาชนจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเอง และเพื่อจำหน่าย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ สุกร, โคเนื้อ,ไก่, เป็ด เป็นต้น
ด้านอุตสาหกรรม
          1.การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และกลุ่มเย็บผ้าห่มเศรษฐกิจ ตั้องอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
          นอกจากการประกอบอาชีพดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการประชาชนจะมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 107,600บาท/ปี

               
ข้อมูลการลงทุนในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

1)  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก

3     แห่ง 
2)  อู่ซ่อมรถยนต์  4     แห่ง
3)  ตลาดนัด   2     แห่ง
4)  ร้านอาหาร

8     แห่ง

5)  ร้านเสริมสวย 

2     แห่ง

6)   โรงงานประกอบรถตอกเสาเข็ม

1     แห่ง

7)  ปั๊มน้ำมัน/ ปั๊มแก๊ส 3     แห่ง
8)  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 1     แห่ง
9)  ร้านต้ดผมชาย 2     แห่ง

การศึกษา

             ในพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองตัน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน (ชุมชนร่วมใจพัฒนา)

             สถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 แห่ง ประกอบด้วย

       (1)  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น (ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา)

 

 

       (2)  โรงเรียนวัดคลองตัน   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน (ชุมชนร่วมใจพัฒนา)

 

 

       (3)  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์ ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา)

 

 

 

       (4)  โรงเรียนวัดบ่อคู่   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่ (ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา)

 

 

 

                      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบลสระยายโสม หมู่ที่ 1 บ้านดอนเขว้า (ชุมชนรางงิ้วงามพัฒนา)

                ระดับมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านดอนเขว้า (ชุมชนรางงิ้วงามพัฒนา)    


สาธารณสุข

          สถานพยาบาลในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อปั้น และมีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำ 100%


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง มีสถานีตำรวจภูธร 1 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรสระยายโสม มีศูนย์บริการประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง


โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม
          ถนนที่ประชาชนใช้เดินทางระหว่างเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งกับพื้นที่ใกล้เคียง มีเส้นทางสำคัญ ดังนี้ 
       (1)  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ระยะทาง 3.400 กิโลเมตร
       (2)  ถนนทางหลวงชนบทสายสระยายโสม - บ่อปั้น ระยะทาง 12.500 กิโลเมตร

       (3)  ถนนลาดยางสายคลองตัน - เขาชานหมาก ระยะทาง 4.983 กิโลเมตร
      (4)  ถนนลาดยางสายทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม ระยะทาง 1.113 กิโลเมตร
      (5)  ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านโซ่ง - บ้านโป่ง ระยะทาง 2.780กิโลเมตร

          ส่วนถนนภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง มีจำนวน 152 สาย ระยะทางรวม 101.13 กิโลเมตรแยกเป็น
        (1)  ถนนคอนกรีต  จำนวน  37  สาย  ระยะทาง  11.835 กิโลเมตร
        (2)  ถนนผิวจราจรหินคลุก  จำนวน  94  สาย  ระยะทาง  86.080  กิโลเมตร
        (3)  ถนนผิวจราจรลูกรัง  จำนวน  4  สาย  ระยะทาง  5.600  กิโลเมตร
สำหรับการบริการด้านคมนาคม มีรถประจำทางสายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี และสายกรุงเทพ-ด่านช้าง บริการทุกวัน

การสื่อสารและการคมนาคม
          ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม ดังนี้
        (1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ไปรษณีย์สระยายโสม)
        (2) สื่อมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวมวลชน
        (3)  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง
        (4)  เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
    
ไฟฟ้า
          การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอู่ทอง จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน / 13 ชุมชน และประชาชนมีไฟฟ้าใช้  จำนวน 1,651 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100
    
ประปา
          การบริการด้านน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ได้มีระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบ 4 แห่งได้แก่ หมู่ที่ 2,8,9 และหมู่ที่ 10 ส่วนหมู่บ้านอื่นได้ใช้บริการน้ำประปาจากการประปาภูมิภาคอู่ทอง-สระยายโสม

กีฬาและนันทนาการ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็งมีสถานที่พักผ่อนและเล่นกีฬา ดังนี้
(1)  สนามฟุตบอล  จำนวน  4  แห่ง  และสนามฟุตซอล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
        1.1  สนามฟุตบอลโรงเรียวัดใหม่ปทุมสูตร
        1.2  สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดคลองตัน
        1.3  สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
        1.4  สนามฟุตบอลโรงเรียนวัดบ่อคู่
        1.5  สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม
            1.6  สนามฟุตซอล เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
(2)  สนามเซปัคตะกร้อ  จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่
        2.1  สนามเซปัคตะกร้อโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร
        2.2  สนามเซปัคตะกร้อโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
        2.3  สนามเซปัคตะกร้อโรงเรียนวัดคลองตัน
        2.4  สนามเซปัคตะกร้อโรงเรียนวัดบ่อคู่
        2.5  สนามเซปัคตะกร้อประจำหมู่บ้านหนองแกเจริญ
        2.7  สนามเซปัคตะกร้อประจำหมู่บ้านบ้านโป่ง
        2.8  สนามเซปัคตะกร้อประจำหมู่บ้านบ้านรางยาว
(3)  สนามเด็กเล่น  จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
        3.1  สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร
        3.2  สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดคลองตัน
        3.3  สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์
        3.4  สนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดบ่อคู่
(4)  สวนสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง