หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนเจริญสุข   หมู่ที่ 8

1. นายจำนงค์              ปืนฮวน                                                          ประธาน

2. นางสาวอังคณา        นาคประเสริฐ                                                 รองประธาน

3. นางรัชนก                 พลอยเกลี้ยง                                                        เลขานุการ

4. นางนิตยา                   สุดสายตา                                             เหรัญญิก

5. นายสุธน                     พลายมี                                                  ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นางฉลวย                    เชิดฉันท์                                                  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นายโสภณ                  พูลสวัสดิ์                                                      ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. โรจนวัฒน์                   เทพทอง                                                          ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายหวัง                       หมวดจันทร์                                                  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นาย ดุสิต          ศรีมาศ

2. นายนุกูล          เทพทอง

3. นายนุกูล         เทพทอง


 

                           ความเป็นมา เดิมเป็นพื้นที่อยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์ เมื่อประมาณ 25 ปีแล้ว ต่อมาเมื่อมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับชาวบ้านมีการอพยพมาจากบ้านโพธิ์พระยา บ้านมดแดง บ้านดอนกลาง และบ้านท่าไชย จึงได้แบ่งออกเป็นหมู่ที่ 8 โดยใช้ชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหนองแกเจริญ ”  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายจำนอง  สุดสายตา    ผู้ใหญ่บ้านคนต่อมาชื่อ นายดุสิต  ศรีมาศ  นับถึงปัจจุบัน  ได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2553  ชื่อชุมชน  “ เจริญสุข ”