หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา   หมู่ที่  9

1. นายสุมิตร              เอมสมบูญ                                                           ประธาน

2. นางประนอม         เข้มแข็ง                                                                 รองประธาน

3. นางสาวนฤมล       ทองสุก                                                                   เลขานุการ

4. นายคุณวุฒิ              หนูรูปงาม                                                            เหรัญญิก

5. นางสาววิภารักษ์    นาคลำภา                                                             ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.  นางนัทธมน           วงษ์กัณหา                                                            ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นางสาวพัณณ์ชิตา     รุ่งเจริญธนารัตน์                                             ฝ่ายสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมอาชีพ

8. นายโยธิน                    ดอนท้ายเมือง                                                   ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายสมเดช                 นาคลำภา                                                            ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                                                             

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นายชาญวุฒิ            ทรัพย์ส่งเสริม

2. นายประสาร           ดาวล้อม

3. นางสาวรัตนา         ศรีวิเชียร
                                  ความเป็นมา จากเดิมหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2  บ้านบ่อปั้น  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2482  มีชาวบ้าน ชื่อลุงสิน ซึ่งเป็นชาวบ้านท่าตลาด อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาชีพทำนา  อยากเปลี่ยนอาชีพจากทำนามาทำไร่  ก็ได้ชักชวนญาติพี่น้องประมาณ 3 ครัวเรือน มาจับจองที่ดินทำกินที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งเป็นป่า  ในสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ในการสัญจร  การเดินทางต้องใช้การเดินเท้าเพียงอย่างเดียว ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องใช้เวลาอันยาวนาน และเมื่อลุงสินมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้  ได้พบรางน้ำยาว ๆ ลุงสิน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านรางยาว”  เป็นที่เรียกขานกันจนถึงทุกวันนี้  ต่อมาในปี พ.ศ.  2536  ได้ทำการแยกหมู่บ้านออกจากหมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายชาญวุฒิ  ทรัพย์ส่งเสริม  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาถึงปัจจุบัน  และได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้น เมื่อวันที่  17มีนาคม พ.ศ. 2553  โดยตั้งชื่อชุมชน “  ก้าวสร้างสรรค์พัฒนา ”