พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนบ่อปั้นพัฒนา  หมู่ที่ 2

1. นางสาวมณี                    เฉิดฉวีวรรณ                  ประธาน

2. นางวันเพ็ญ                    แซ่ตัน                             รองประธาน

3. นางสาวปัทมพร            ใจเย็น                             เลขานุการ

4. นางประจวบ                   รุ่งพันธ์                          เหรัญญิก

5. นายสมาน                        ทองสุข                          ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นางสยุมพร                     ชาวนาดอน                  ฝ่ายสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นางชนาภา                     ทรัพย์ส่งเสริม               ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นางอวัลยา                       โพธิ์สุวรรณ                  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายสมพงษ์                     ปทุมสูตร                       ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

 

 

                                                            ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน   

     

1. นางศิริ                          ทาชาด                   ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

2. นายพนม                      รุ่งพันธ์                 ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

3. นายบุญยืน                   เฉิดฉวีวรรณ        ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน     

 

                      ความเป็นมา เมื่อ พ.ศ. 2485  คุณพ่อกร่าง  ปทุมสูตร  ได้ย้ายจากบ้านวังหลุมพอง  ตำบลจรเข้สามพัน  มาจับจองที่ดินบริเวณบ้านบ่อปั้น  เพื่อทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  ต่อมาได้มีชาวบ้านจากหลายพื้นที่  ได้ย้ายถิ่นที่อยู่มาจับจองที่ดินทำกิน  ซึ่งเป็นป่าไผ่อุดมสมบูรณ์ในการทำมาหากิน  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2494  พ่อกร่าง ปทุมสูตร ได้ปรึกษากับชาวบ้านที่มาอยู่บริเวณบ้านบ่อปั้น  เพื่อสร้างวัดและโรงเรียน  โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน  ประกอบด้วย       ปู่พิน - ปู่กลุ่ม   ชาวนาดอน  พ่อหอม  มิ่งขวัญ  และอีกหลาย ๆ คน  ต่อมาเมื่อมีวัดและโรงเรียน    พ่อกร่างได้ชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันขุดบ่อน้ำ  เพื่อชาวบ้าน  วัดและโรงเรียน ได้มีน้ำกินน้ำใช้  และได้ตั้งชื่อ     บ่อน้ำแห่งนั้นว่า “ บ่อปั้น ”       จึงเป็นที่มาของชื่อ   “ บ้านบ่อปั้น ”  จนถึงปัจจุบัน