พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา  หมู่ที่ 5

1. นายเด่น                         ศรีภุมมา                                                      ประธาน

2. นายชนินทร์                 ศรีภุมมา                                                       รองประธาน

3. นางสาธินี                     ศรีดีอ                                                             เลขานุการ

4. นางนุช                          เยี่ยมญาติ                                                      เหรัญญิก

5. นายมณี                          อาจคงหาญ                                                 ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นายชอบ                        นวลดี                                                           ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นายสิริสัมพันธ์            พรหมประดิษฐ์                                           ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นายสุนัน                       ดอนไพรยอด                                               ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายประเทือง               สำราญมาก                                                   ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                                                            คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นายอนุสรณ์         ศรีสังข์

2. พ.ต.สมาน             ศรียารักษ์

3. นายสำรวย            พรามสกุล 

                        ความเป็นมา เมื่อครั้งอดีตหมู่บ้าน  ขามเรียง  หมู่ที่ 8  คือชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ของตำบลจรเข้สามพัน  ต่อมาเกิดโรคระบาด  คือ โรคอหิวาตกโรค  ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านจึงพากันอพยพไปหาที่อยู่ใหม่โดยเดินทางล่องมาทางทิศตะวันออก  จนได้พบกับแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  และยังมี  ดินโป่งอันอุดมสมบูรณ์  บรรดาสัตว์ชอบกินเป็นอาหาร  วันหนึ่งได้มีควายของชาวบ้านไปกิน “ ดินโป่ง”  แล้วเกิดการหายสาบสูญไปในสถานที่บริเวณดังกล่าว   จึงได้เรียกขนานนามสถานที่นี้ว่า  “เจ้าโป่งควายดำ”  และเรียกหมู่บ้านในสมัยนั้นว่า  บ้านหนองโป่ง   ต่อมาประชากรของชาวบ้านได้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับการตั้งบ้านเรือนอีกมากมาย  ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านของตัวเองว่า  “  บ้านโป่ง ”  จนติดปากกันมาถึงทุกวันนี้  ปัจจุบันหมู่ที่  5  บ้านโป่งขึ้นกับ   ตำบลสระยายโสม  อําเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี