พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา  หมู่ที่ 7

1. นายคำรณ                   ศรีโปฎก                                                  ประธาน

2. นางสายสมร                 นาคปาน                                                รองประธาน

3. นางรจนา                    น้ำใจดี                                                     เลขานุการ

4. นางอรรชลี                  น้ำใจดี                                                     เหรัญญิก

5. นายบวรพจน์               สระโจมทอง                                           ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นางศศิวิมล                  ดวงจันทร์                             ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นางสำราญ                  นาเครือ                                                      ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นางสำรวง                    ยังอยู่                                                         ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายบุญมา                   ใจบุญ                                                         ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                           

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นางวันเพ็ญ              ศรีโปฎก

2.  นายไพบูลย์             สุขสำราญ

3.  นายประมวล           ทองสุข          

                        ความเป็นมา ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ได้มียายทรัพย์ มาจับจองถากถางเป็นที่อยู่อาศัย ปลูกผักไว้เป็นอาหารและมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งสำหรับไว้ใช้ไว้กิน ต่อมามีชาวบ้านอพยพมาจากที่อื่นเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้ทำมาหากิน และได้ใช้ประโยชน์จากหนองน้ำ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองยายทรัพย์” เป็นที่เรียกขานกันมาจนทุกวันนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายหลา จงกิตติวิโรจน์  และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายสุพรรณ ช่างเรือนกุล หมู่บ้านหนองยายทรัพย์ ได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยแบ่งเป็น 2 ชุมชน สำหรับชุมชนทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านหนองยายทรัพย์ คือ ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา