หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา  หมู่ที่ 7

1. นายคำรณ                   ศรีโปฎก                                                  ประธาน

2. นางสายสมร                 นาคปาน                                                รองประธาน

3. นางรจนา                    น้ำใจดี                                                     เลขานุการ

4. นางสำราญ                  นาเครือ                                                   เหรัญญิก

5. นางอรรชลี                  น้ำใจดี                                                      ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นางสำรวง                    ยังอยู่                                                        ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นายบุญมา                   ใจบุญ                                                         ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นายไวพจน์                 สระโจมทอง                                             ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา

9. นายไพบูลย์                 สุขสำราญ                                                  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                           

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นางวันเพ็ญ              ศรีโปฎก

2.  นายกำธร                 นาเครือ

3.  นายประมวล           ทองสุข          

                        ความเป็นมา ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ได้มียายทรัพย์ มาจับจองถากถางเป็นที่อยู่อาศัย ปลูกผักไว้เป็นอาหารและมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งสำหรับไว้ใช้ไว้กิน ต่อมามีชาวบ้านอพยพมาจากที่อื่นเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้ทำมาหากิน และได้ใช้ประโยชน์จากหนองน้ำ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองยายทรัพย์” เป็นที่เรียกขานกันมาจนทุกวันนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายหลา จงกิตติวิโรจน์  และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายสุพรรณ ช่างเรือนกุล หมู่บ้านหนองยายทรัพย์ ได้มีการจัดตั้งชุมชนขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยแบ่งเป็น 2 ชุมชน สำหรับชุมชนทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านหนองยายทรัพย์ คือ ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา