หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

คณะกรรมการชุมชนอยู่ดีมีสุข   หมู่ที่ 7

1. นายกาวิน                   มะโนรา                                             ประธาน

2. นายบุญจง                   บัวบังใบ                                           รองประธาน

3. นายสม                        สระศรีสม                                           เลขานุการ

4. นางสมร                       สัมมาขันธ์                                       เหรัญญิก

5. นายสมศักดิ์                ตวงทรัพย์ถาวร                                  ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6. นางวันดี                      สระทองจุติ                                      ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นายเอกรินทร์            สถาปิตานนท์                                      ฝ่ายสวัสดิการสังคมและส่งเสริมอาชีพ

8. นายปัญญา                 กลิ่นทอง                                             ฝ่ายส่งเสริมศึกษาและการกีฬา

9.  นายชัยพร                   คล้ายอุบล                                             ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

                                                        คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน

1. นายสุพรรณ            ช่างเรือนกุล

2. นางสนอง                สถาปิตานนท์

3. นายปัญญา                  ล่าดี                       

     ความเป็นมา ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ได้มียายทรัพย์มาจับจองถากถางเป็นที่อยู่อาศัยปลูกผักทำมาหากิน และมีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งไว้ใช้กิน ต่อมาได้มีชาวบ้านอพยพมาจากที่อื่น ได้มาอยู่อาศัยในที่แห่งนี้ไม่กี่หลังคาเรือน แล้วก็มีชาวบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้กินได้ใช้น้ำแห่งนี้  ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า    “บ้านหนองยายทรัพย์” ได้มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ ผู้ใหญ่หลา  จงกิตติวิโรจน์ ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านชื่อ ผู้ใหญ่สุพรรณ  ช่างเรือนกุล   และได้ก่อตั้งชุมชนใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2553  ชื่อ  “ ชุมชนอยู่ดีมีสุข  ”  ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของหมู่บ้านหนองยายทรัพย์