หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
     
 
 

วิสัยทัศน์

"ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้

เชิดชูภูมิปัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน"

 

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1  พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถเชื่อมโยงตลาดได้หลายระดับภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาการกีฬาให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและเสริมสร้างการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี    ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

พันธกิจที่ 5  บำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 6  จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ 7  จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน

พันธกิจที่ 8  คุ้มครอง  ดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. เพื่อให้ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ที่มีมาตรฐานและครอบคลุม

2. เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างทั่วถึงและห่างไกลยาเสพติด

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

5. เพื่อส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป

6. เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง

8. เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม