พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
   
2
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  
   
3
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
4
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
   
5
การขอเลขที่บ้าน  
   
6
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
   
7
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  
   
8
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
   
9
การจดทะเบียนพาณิชย์  
   
10
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)  
   
11
การแจ้งขุดดิน  
   
12
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  
   
13
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน  
   
14
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  
   
15
การรับแจ้งการย้ายเข้า  
   
16
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  
   
17
การรับชำระภาษีป้าย  
   
18
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
   
19
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
   
20
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
   
21
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเ  
   
22
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
   
23
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  
   
24
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
   
25
ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
   
26
ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (ฉบับที่2)  
   
27
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสุนัข  
   
28
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ระหว่างเดือน ม.ค-มี.ค59  
   
29
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ระหว่างเดือน เม.ย-มิ.ย59  
   
30
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ระหว่างเดือน ก.ค-ก.ย59  
   
31
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการและเรื่องร้องเรียนทั่วไป ระหว่างเดือน ต.ค-ธ.ค59  
   
32
Aso