หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์การเรียนรู้และ
   เอกสารเผยแพร่

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลสระยายโสม 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลสระยายโสม 1
3 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ 5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย จำนวน 60 ผืน 4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ 4
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA จำนวน 6 ขวด 5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA จำนวน 6 ขวด 6
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 วัน 7
9 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ 7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-2608 สุพรรณบุรี 7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 วัน 7
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 7
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ 7
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) 8
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 13
16 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.3224 สายบ้านบ่อปั้น หมู่ที่ 2 ตำบลสระยายโสม 17
17 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาขุดลอกบ่อน้ำสาธารณะ ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 14
18 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลสระยายโสม 13
19 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง และรถกระเช้าไฟฟ้า 14
20 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 138 คน 14