พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 100 ชุด 0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 200 ชุด 0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 200 ชุด 0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 200 ชุด 0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย 0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 11 ถัง 0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน 0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ 701-54-0001 0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 15 ชุด 0
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 45 คน 0
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคลองตันสามัคคี และชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงอเนกประสงค์ และรถยนต์ส่วนกลาง 0
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 85 คน 0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สหุงต้ม 0
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลสระยายโสม 2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง และวัสดุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ 0
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้องแบ่งชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็งพร้อมติดตั้ง 2