พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการจัดหาพัสดุ
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำเิดม หมู่ที่ 4,5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสระยาโสม 4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 130 คน 4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 43 คน และจัดทำอาหารว่าง จำนวน 82 ชุด 4
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบสารไอโอดีน จำนวน 2 กล่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 6 รายการ 4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 15 ป้าย 4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 50 ชุด 6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 85 คน 4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 39 คน และจัดทำอาหารว่าง จำนวน 74 ชุด 5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สหุงต้ม 4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย 4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม จำนวน 390 ถุง 4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง และปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรี 4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 144 คน 10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล จำนวน 18 รายการ 11
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ 13
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน 13