พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ รหัสพัสดุ 701-60-0002 1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6775 สุพรรณบุรี 1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 40 คน 1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำตาลทรายแดง จำนวน 13 กิโลกรัม 1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสอนอบรมและจัดทำสื่อประกอบการสอนอบรม จำนวน 7 รายการ 1
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 1
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลสระยายโสม 1
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 2
12 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 4
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารว่าง จำนวน 180 ชุด 4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลห้องน้ำเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง 6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระฉายาลักษณ์พร้อมกรอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 1 ชุด 19
19 การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ 27
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลสระยายโสม 27