พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 605
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ 608
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 7 และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมวางท่อระบายน้ำ ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 7 702
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,812 ตัว 708
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บว 4253 สุพรรณบุรี 806
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี 800
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ประเภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าวัสดุในการให้บริการฉีดวัคซีน จำนวน 6 รายการ 819
8 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 827
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 4 ตำบลสระยายโสม 712
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี 760
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 180 ชุด 805
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6775 สุพรรณบุรี 809
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 77 คน 780
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย 809
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรม จำนวน 9 รายการ 812
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) จำนวน 20 ถัง 811
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 800
18 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562 795
19 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2562 804
20 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 860