หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญสร้างชาติ”  
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560  
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์จุลสารการออกเสียงประชามติ  
7 สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

 
   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2559  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2559

 
   
   
   
 
แผนผังการปฏิบัติงานและกระบวนการประชาสัมพันธ์  
แผนผังการปฏิบัติงานและกระบวนการประชาสัมพันธ์

 
   
   
   
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการกับประชาชน  
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการกับประชาชน

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2559  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2559

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงาน 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558  
ขอเชิญร่วมงาน 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558  
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ขุนพัดเพ็งคัพ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558  
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ขุนพัดเพ็งคัพ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558  
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
ของขวัญปีใหม่ มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย  
ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น“ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานท

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จัดโดยคระกรรมการชุมชน@ชมรมผู้สูงอายุ@สภาเด็กและเยาวชน@เทศบาลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย