หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น4ปี(2561-2564)
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543

 
พิธีมอบใบประกาศโครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(ครูแด)
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561

 
สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีมอบรถเข็นนั่ง(วีลแชร์)แก่ผู้พิการจำนวน 5 คัน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอญู่หัว ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2560

 
ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

 
โครงการศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอญู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560

 
การเลือกตั้งประธาน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทต.ขุนพัดเพ็ง ปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2560

 
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน Right to Play
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2560

 
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560

 
ทำบุญครบรอบ๑๐ปีการยกฐานะเป็นเทศบาลขุนพัดเพ็ง
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560

 
โครงการฝึกทบทวน อปพร.พ.ศ 2560
ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

 
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560

 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560