หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครบุคคลฝึกอบรมอาชีพ  
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครบุคคลฝึกอบรมอาชีพ

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ  
ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพการ์ตูนการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย  
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพการ์ตูนการ์ตูนเคลื่อนไหว การขับขี่รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย

 
   
   
   
 
ทต.ขุนพัดเพ็งได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภออู่ทองมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอย  
ทต.ขุนพัดเพ็งได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภออู่ทองมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอย

 
   
   
   
 
ประกาศให้มาแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน  
ให้ชายที่มีสัญชาติไทยมาแสดงตนเพื่องลงบัญชีทหารกองเกิน

 
   
   
   
 
การป้องกันควบคุมโรคและร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี2560  
ประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี2560

 
   
   
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญสร้างชาติ”  
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2560  
เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์จุลสารการออกเสียงประชามติ  
7 สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

 
   
   
   
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2559  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2559

 
   
   
   
 
แผนผังการปฏิบัติงานและกระบวนการประชาสัมพันธ์  
แผนผังการปฏิบัติงานและกระบวนการประชาสัมพันธ์

 
   
   
   
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการกับประชาชน  
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการกับประชาชน

 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2559  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2559

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงาน 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558  
ขอเชิญร่วมงาน 12 สิงหามหาราชินี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย