หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 490
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 491
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 486
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 444
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 441
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม จำนวน 620 ถุง 437
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 160 คน 441
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 442
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ 440
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 442
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 50 คน 441
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงเอนกประสงค์ และรถยนต์ อปพร. 441
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 404
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 1 ตู้ 400
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 399
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 ขวด 396
17 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประะจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 236
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 292
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 65 คน 300
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงดินเสริมถนนภายในชุมชน หมู่ที่ 4 308