หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 449
2 การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ 538
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม จำนวน 7 รายการ 583
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 77 คน 574
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 577
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว 496
7 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 493
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีสารสนเทศ DLTV 534
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ 575
10 การกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ 564
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 16 ป้าย 543
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญ ของรางวัล 547
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารและน้ำดื่ม 546
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที และเครื่องขยายเสียง 546
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์และไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 วัน 539
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจสุนัขและแมวพร้อมบันทึกข้อมูล จำนวน 2,000 ตัว 535
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย 535
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,6 และหมู่ที่่ 8 ตำบลสระยายโสม 539
19 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 536
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำปี 2561 จำนวน 1,300 เล่ม 539