หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6,7,9 และหมู่ที่ 10 124
2 ประกาศการคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6.7,9 และหมู่ที่ 170
3 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 4 สาย 98
4 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางขยายถนนลงดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 86
5 ประกาศวิธีคำนวณราคากลางก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 และปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 93
6 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 81
7 การคำนวณราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 82
8 การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประตูน้ำ หมู่ที่ 8 71
9 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่ 86
10 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 79
11 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 74
12 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 82
13 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้าน 124
14 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ 59
15 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และก่อสร 62
16 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 64
17 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเ 72
18 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,7 และหมู่ที่ 9 62
19 ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมพื้นยางนุ่มกันกระแทก 75
20 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาเสริมถนนยกระดับลงหินคลุก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 81