หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย 79
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดววัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 79
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุในการให้บริการฉีดวัคซีน 82
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 5 ชุด 83
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 78
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 99
7 ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 100
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๖,๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสระยายโสม 161
9 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลสระยายโสม 175
10 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซม ส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4 173
11 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซม ส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4 175
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 199
13 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 155
14 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 148
15 กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร หมู่ที่ 2 146
16 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร หมู่ที่ 2 153
17 จัดซื้ออาหารเสริมนม (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง) 160
18 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 159
19 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 160
20 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 168