หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 1185
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง 838
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 93 รายการ 830
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ 837
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 713
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 716
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 710
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 672
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 662
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป น้ำหนักสุทธิ 20 กิโลกรัม จำนวน 620 ถุง 658
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 160 คน 660
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 665
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ 663
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 665
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 50 คน 663
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิงเอนกประสงค์ และรถยนต์ อปพร. 667
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 624
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส จำนวน 1 ตู้ 627
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 623
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 ขวด 620