หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 124
2 กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร หมู่ที่ 2 122
3 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร หมู่ที่ 2 129
4 จัดซื้ออาหารเสริมนม (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง) 135
5 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 136
6 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 137
7 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางจราจรแบบ Cape Seal สายบ้านโป่ง – บ้านคลองตัน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลสระยายโสม 145
8 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 135
9 ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,7และหมู่ที่ 9 151
10 ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกฯ หมู่ที่ 1,3,4,6 และหมู่ที่ 10 146
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 147
12 ประกาศการคำนวณราคากลางก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ 140
13 รายงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 146
14 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6,7,9 และหมู่ที่ 10 141
15 ประกาศการคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6.7,9 และหมู่ที่ 182
16 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 4 สาย 113
17 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางขยายถนนลงดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 100
18 ประกาศวิธีคำนวณราคากลางก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 และปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 107
19 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 94
20 การคำนวณราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 95