หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย 330
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,6 และหมู่ที่่ 8 ตำบลสระยายโสม 332
3 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 327
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำปี 2561 จำนวน 1,300 เล่ม 329
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 255
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย จำนวน 60 ผืน 247
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ 243
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 247
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลประกวดนางนพมาศ จำนวน 3 ใบ 239
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด 235
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย 242
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที ไฟฟ้าประดับ เครื่องขยายเสียง และเครื่องปั่นไฟ 239
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิดโครงการ 225
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองตัน - เขาชานหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลสระยายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 421
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 851
16 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 872
17 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 865
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-2608 สุพรรณบุรี 1081
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี 1078
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม 1086