หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557  
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557

 
   
   
   
 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
   
 
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอล 7 คน "ขุนพัดเพ็งคัพ" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557  
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอล 7 คน "ขุนพัดเพ็งคัพ" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

 
   
   
   
 
ขอเชิญพสกนิการชาวไทยร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช  
ขอเชิญพสกนิการชาวไทยร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่ตืน จังหวัดลำพูน  
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่ตืน จังหวัดลำพูน

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนพุด จังหวัดสระบุรี  
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนพุด จังหวัดสระบุรี

 
   
   
   
 
การกำหนดระยะเวลาและกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
การกำหนดระยะเวลาและกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 
   
   
   
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕  
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า