หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
     
 
 
โครงการการเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2560

 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2560

 
กิจกรรมแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2559

 
โครงการทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559

 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2559

 
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี2559
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2559

 
ประชุมการจัดทำผังเมืองชุมชนฯ
ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ถึงวันที่ 13 กรกฏาคม 2559

 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559

 
งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 สนามวัดจำปา ทต.บ้านโข้ง
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

หน้าแรก << ก่อนหน้า