หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ขุนพัดเพ็งคัพ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558  
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน "ขุนพัดเพ็งคัพ" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558  
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
ของขวัญปีใหม่ มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย  
ตามที่รัฐบาลได้มอบให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพื่อมอบเป็น“ของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน” ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานบริการประชาชน และงานบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา จึงได้คัดเลือกผลงานท

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558  
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

 
   
   
   
 
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง จัดโดยคระกรรมการชุมชน@ชมรมผู้สูงอายุ@สภาเด็กและเยาวชน@เทศบาลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง  
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง

 
   
   
   
 
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557  
กำหนดการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557

 
   
   
   
 
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี  
ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
   
   
 
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอล 7 คน "ขุนพัดเพ็งคัพ" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557  
ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฟุตบอล 7 คน "ขุนพัดเพ็งคัพ" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

 
   
   
   
 
ขอเชิญพสกนิการชาวไทยร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช  
ขอเชิญพสกนิการชาวไทยร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่ตืน จังหวัดลำพูน  
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลแม่ตืน จังหวัดลำพูน

 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนพุด จังหวัดสระบุรี  
ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลดอนพุด จังหวัดสระบุรี

 
   
   
   
 
การกำหนดระยะเวลาและกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  
การกำหนดระยะเวลาและกระบวนงานการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 
   
   
   
 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕  
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๕

 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า