หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 25 คน 401
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารว่าง และน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ 397
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม จำนวน 22 รายการ 402
4 ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ และของรางวัล จำนวน 17 รายการ 396
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 395
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง และรถกระเช้าไฟฟ้า 392
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 23 ถัง 393
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 39 คน 413
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 10 รายการ 415
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน 160 ชุด 416
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 132 คน 414
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย 416
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม และน้ำดื่ม จำนวน 6 รายการ 394
14 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 390
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 6775 สุพรรณบุรี 397
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ 393
17 ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง จำนวน 40 คน 333
18 ประะกาศกำหนดวัน เวลาตรวจรับพัสดุจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 9 296
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรม จำนวน 17 รายการ 291
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 117 ชุด 347
หน้าแรก << ก่อนหน้า