หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 456
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงชาติไทย จำนวน 60 ผืน 455
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ 453
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 444
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลประกวดนางนพมาศ จำนวน 3 ใบ 448
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด 399
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย 409
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที ไฟฟ้าประดับ เครื่องขยายเสียง และเครื่องปั่นไฟ 406
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิดโครงการ 391
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองตัน - เขาชานหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลสระยายโสม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 586
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 1008
12 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 1019
13 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 1011
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 84-2608 สุพรรณบุรี 1239
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี 1230
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนม 1233
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 1301
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 คน 1322
19 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 1334
20 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง จำนวน 1 คน 1325
หน้าแรก << ก่อนหน้า