หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 167
2 ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,7และหมู่ที่ 9 183
3 ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกฯ หมู่ที่ 1,3,4,6 และหมู่ที่ 10 178
4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 171
5 ประกาศการคำนวณราคากลางก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 รายการ 164
6 รายงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 170
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6,7,9 และหมู่ที่ 10 167
8 ประกาศการคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,6.7,9 และหมู่ที่ 209
9 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 4 สาย 138
10 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางขยายถนนลงดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 125
11 ประกาศวิธีคำนวณราคากลางก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 1 และปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ 134
12 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 119
13 การคำนวณราคากลางจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 104
14 การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประตูน้ำ หมู่ที่ 8 94
15 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่ 108
16 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 1 102
17 ยกเลิกประกาศเชิญชวน 97
18 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 103
19 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 10 บ้าน 147
20 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างรางระบายน้ 81
หน้าแรก << ก่อนหน้า