หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 9351 สุพรรณบุรี 449
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง จำนวน 155 คน 461
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน 3 รายการ 456
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด 450
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย 452
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาฉีดววัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 468
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ประเภทวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุในการให้บริการฉีดวัคซีน 476
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 5 ชุด 487
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย 486
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 500
11 ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 495
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒,๖,๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลสระยายโสม 561
13 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,6,7 และหมู่ที่ 9 ตำบลสระยายโสม 586
14 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซม ส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4 560
15 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกซ่อมแซม ส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4 549
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 569
17 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 524
18 วิธีการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูระบายน้ำ และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 507
19 กำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร หมู่ที่ 2 494
20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร หมู่ที่ 2 501
หน้าแรก << ก่อนหน้า