พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
สำนักงานเทศบาลขุนพัดเพ็ง

นายกแถลงนโยบายต่อ
   สภาเทศบาลตำบล

เทศบัญญัติตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
การติดตามและประเมินผล
   การจัดบริการสาธารณะ

รายงานสรุปผลการดำเนิน
   การเรื่องร้องเรียน

รายงานการปฏิบัติงานอื่นๆ
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานประชุมสภาเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
   ตำบลขุนพัดเพ็ง

คณะผู้บริหาร/
   สมาชิกสภาเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สภาเด็กและเยาวชน
ชุมชนบ้านดอนเขว้าพัฒนา
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ชุมชนคลองตันสามัคคี
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา
ชุมชนอยู่ดีมีสุข
ชุมชนเจริญสุข
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สายตรงนายกเทศมนตรี
สายตรงปลัดเทศบาล
สายตรงกองคลัง
สายตรงกองช่าง
สายตรงกองการศึกษา
สายตรงกองการสาธารณสุขฯ
สายตรงกองสวัสดิการสังคม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรบ./กฏระเบียบกระทรวง
ศูนย์การเรียนรู้/เอกสารเผยแพร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
อาเซียนไทยแลนด์2019
1111
กรมบัญชีกลาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมสรรพากร
กรมจัดหางาน
คลังข่าวมหาดไทย
กรมอุตุวิทยา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รัฐบาลไทย
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานข่าว ท่องเที่ยว ติดต่อเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน/ครั้ง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 1580
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 คน 1601
3 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 1619
4 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง จำนวน 1 คน 1610
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน 1 คน 1505
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน 1491
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนสวน จำนวน 1 คน 1499
8 ประะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 คน 1486
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน 1481
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูลออกจากรางระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 7 1535
11 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1564
12 ประกาศกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1579
13 ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 1545
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 1709
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องวงจรปิด จำนวน 1 เครื่อง 1359
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 93 รายการ 1356
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ 1357
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 1231
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 1239
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 1216
หน้าแรก << ก่อนหน้า